YAKIN DOĞU KAMPÜSTE YAŞAM

Bilginin tüketiminin değil, paylaşımının ve üretiminin esas değer olduğu ülkelerin hem ekonomik, hem de siyasi anlamda Dünya’da söz sahibi olduğu yadsınmaz bir gerçektir. Bilgi üretim ve paylaşım süreçleri ekonomik anlamda ülkenin genel üretimini tetiklemekte, yönlendirmekte ve yönetmektedir. Bu süreçlerin en temel yapısı, eğitimin ve araştırmanın birincil kaynağı olan üniversitelerdir. Üniversiteler verdikleri eğitim, yaptıkları araştırmalarla bir toplumun gelişiminin amiral gemileridirler. Bu nedenle, üniversiteler, sahip oldukları bu kapasite ve deneyimi, sürdürülebilirlik belgisiyle, özelde bulundukları topluma, genelde de bütün insanlığa optimum bir düzeyde yaymak durumundadırlar.

Bu doğrultuda, gelişmiş ülkelerdeki üniversiteler sahip oldukları bilgi, araştırma ve deneyim birikimlerini topluma yaymak için dereceyle sonuçlanmayan (non-degree), dinleyici (auditor) ve genel öğrenci (student-at-large) programları gibi uygulama pratikleri oluşturmuşlardır. Buna koşut olarak, Üniversitemiz bu üç uygulamayı kuramsal ve pratik olarak birleştirip Dışa Açık Ders Sistemi (DADS) olarak yeniden yapılandırmıştır.

Dışa Açık Ders Sistemi, toplumun daha fazla bilgi, deneyim ve kültür kazanması, teknoloji ile iç içe yaşaması ve spesifik alanlarda uzman gözüne sahip olması için Üniversitemizde açılan tüm derslerin üniversite ortamında ve işbirliğinde paylaşımını hedeflemektedir. Bu sistemde, belli bir konuda kendini geliştirmek isteyen tüm bireylerin derslerimize katılabilmesi söz konudur. Belirlenen bu hedeflerle, koordinatörlüğümüzün toplumun gelişimine önemli katkılar sağlayacağı inancımızdır.

Yakın Doğu Üniversitesi
Dışa Açık Dersler Koordinatörlüğü