Yönetmelik
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
DIŞA AÇIK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DADK) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

AMAÇ
Madde 1

Bu yönetmeliğin amacı; Yakın Doğu Üniversitesinin Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarının dışa açacağı dersler hakkındaki uygulama ile Dışa Açık Dersler Koordinatörlüğünün işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

KAPSAM
Madde 2

Bu yönetmelik, Yakın Doğu Üniversitesinin ilgili birimleri tarafından dışa açılacak derslere uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümler ile Dışa Açık Dersler Koordinatörlüğünün bunlara ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsar.      

DAYANAK
Madde 3

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 12., 13., 14., 15. ve 16. maddeleri ve Yakın Doğu Üniversitesi Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü  Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerinde yer alan hükümler esas alınarak düzenlenmiştir.

TANIMLAR
Madde 4

Bu yönetmelikte geçen;

 1. Üniversite: Yakın Doğu Üniversitesini,
 2. Rektörlük: Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğünü,
 3. Rektör: Yakın Doğu Üniversitesi Rektörünü,
 4. İlgili Birimler: İlgili Fakülteler, Enstitüler ve Yüksekokulları
 5. Koordinatör: Dışa Açık Dersler Koordinatörünü
 6. Kurul: Yakın Doğu Üniversitesi Dışa Açık Dersler Kurulunu
 7. Öğrenci: Dışarıya açık dersleri alan misafir öğrencileri,

ifade eder.

 İKİNCİ BÖLÜM

Dışa Açık Dersler Koordinatörlüğü Uygulama Esasları 

DIŞA AÇILACAK DERSLERİN BELİRLENMESİ
Madde 5

 1. Dışa açılacak dersler her öğretim yılı güz, bahar ve yaz dönemleri başlamadan önce ilgili bölüm kurulları tarafından belirlenir.
 2. Bölüm kurulları dışa açılacak dersleri alacak öğrenci sayısına sınırlama koyabilir.
 3. Bölüm kurulları laboratuvar, staj ve seminer derslerini dışarıya açma kararı alabilir.

DIŞA AÇILACAK DERS VE ÖĞRENCİ KATEGORİLERİ
Madde 6

 1. Dışa açılacak dersler Sertifika ve Dinleyici olmak üzere iki kategoride düzenlenir.
 2. Sertifika olarak dışa açılan dersleri alan öğrenci aldığı dersin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadır. Başarılı olması durumunda kendisine söz konusu dersi aldığına dair sertifika ve not durumunu gösteren transkript verilir.
 3. Dinleyici olarak dışa açılan dersleri alan öğrenci derse aktif olarak katılmaz. Dersin gereklerini, dersi veren öğretim elemanından izin almak suretiyle, isterse yerine getirir. Kendisine ilgili dersi ‘Dinleyici’ olarak aldığını belirten bir belge verilir.
 4. Üniversite dışından dışa açılan derslere kayıt yapan öğrenciler ‘Misafir Öğrenci’ olarak kaydedilir ve kendilerine ‘Misafir Öğrenci’ numarası verilir.
 5. Üniversite dışından dışa açılan derslere kayıt yapan öğrenciler, üniversitenin öğrencilerine sağladığı bütün imkânlardan yararlanırlar.

DIŞA AÇILAN DERSLERİN İLANI
Madde 7

 1. Dışa açılan dersler, her öğretim yılı güz, bahar ve yaz dönemleri başlamadan önce ilan edilir.
 2. Dışa açılan derslerin kategorileri ve varsa öğrenci sayısı kısıtlamaları verilen ilanda belirtilir.

DIŞA AÇILAN DERSLERE KAYIT
Madde 8

 1. Dışa açılan derslere kayıtlar, her öğretim yılı güz, bahar ve yaz dönemlerindeki Üniversitenin resmi kayıt devresinde yapılır.
 2. Dışa açılan derslere kayıt yapan öğrenciler, Üniversitenin belirlediği ders başı öğrenim ücretini ödemeden derse kayıt yapamaz.
 3. Dışa açılan derslere kayıt yapan öğrenciler hangi kategoriden derse kayıt yapacağını kayıt esnasında bildirmek zorundadır.
 4. Dışa açılan derslere kayıt yapan öğrenciler kayıt oldukları kategorileri değiştiremezler.

DIŞA AÇILAN DERSLERİ TAMAMLAMA VE İLİŞİK KESME
Madde 9

 1. Değerlendirme, misafir öğrencinin seçtiği dersin statüsüne göre iki şekilde yapılır. Sertifika programında değerlendirme ve notlandırma Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği esasına uygun olarak yürütülür. Dinleyici statüsünde olan misafir öğrencinin değerlendirilmesinde sadece derse katılım ve takip şartı aranır.
 2. Dışa açılan dersi tamamlayan öğrenciye kayıt kategorisine göre ilgili belge verilir ve Üniversiteyle ilişiği kesilir.
 3. Dışa açılan dersleri alan öğrenci, disiplin suçu işlerse, dersi veren öğretim elemanının, Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine aykırı olmamak şartıyla, Dışa Açık Dersler Koordinatörlüğüne vereceği durum raporu ile Üniversiteyle ilişiği kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dışa Açık Dersler Koordinatörlüğü

ORGANLAR VE İŞLEYİŞ
Madde 10

 1. Koordinatör, Yakın Doğu Üniversitesinin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından atanır. Koordinatör, fakülteler, enstitüler ve yüksekokulların dışa açacakları ön lisan, lisans ve lisansüstü düzeyindeki derslerin belirlenmesi, düzenlenmesi ve etkili bir biçimde yürütülmesinden sorumludur.
 2. Koordinatör, her öğretim yılı sonunda koordinatörlüğün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleri ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu Rektöre sunar.
 3. Koordinatör Yardımcısı, Yakın Doğu Üniversitesinin kadrolu öğretim üyeleri arasından Dışa Açık Dersler Koordinatörü tarafından seçilir. Koordinatör yardımcısı, fakülteler, enstitüler ve yüksekokulların dışa açacakları ön lisan, lisans ve lisansüstü düzeyindeki derslerin belirlenmesi, düzenlenme, etkili bir biçimde yürütülmesinden ve koordinatöre gerekli desteğin verilmesinden sorumludur.
 4. Kurul, koordinatör başkanlığında dışa açık derslerin temsilcilerinden oluşur. Kurul, Koordinatörün çağrısı üzerine toplanır.
 5. Akademik Kurul, Dışa Açık Dersler Koordinatörü, Yardımcısı ve Asistanından oluşur. Akademik Kurul, eğitim-öğretim yılı süresince güz ve bahar yarıyılı başlarında olmak üzere en az iki defa toplanır. Akademik kurul, geçen sürede başta eğitim-öğretim olmak üzere her türlü faaliyetini gözden geçirir ve gelecek döneme ilişkin görüş ve öneriler hazırlayarak, Rektörlüğe sunar.
 6. Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Temsilcisi: Yakın Doğu Üniversitesinin kadrolu öğretim üyeleri arasından Fakülte Dekanı /Enstitü Müdürü/Yüksekokul Müdürü tarafından atanır. Dışa Açık Dersler Koordinatörlüğü tarafından yapılan toplantılara Fakülte/Enstitü/Yüksekokul adına katılmakla yükümlü; koordinatörlük tarafından alınan kararların Fakülte/Enstitü/Yüksekokula bilgilendirilmesinden ve koordinatörlük işleyişinde Fakülte/Enstitü/Yüksekokul arasında oluşacak sorunların giderilmesinden sorumlu olan öğretim elemanıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

YÜRÜRLÜK
Madde 11

Bu Yönetmelik hükümleri Yakın Doğu Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME
Madde 12

Bu Yönetmelik hükümleri Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.